સમાચાર

જેલમાં રક્ષાબંધન કરતાં બ્રહ્માકુમારી સંસ્‍થાનાં બહેનો

અમરેલી ખાતે આવેલ જેલમાં રહેલ કેદીઓને રક્ષાબંધન નિમિતે બ્રહ્માકુમારીઝ સંસ્‍થાના મીતાલીદીદી, પ્રિયાબેન, ગીતાબેન વગેરે જેલના અધિક્ષક સહિતના અધિકારીઓ અને રપ0 જેટલા કેદીઓને રક્ષાબંધન કરીને અવગણ અને વ્‍યસનથી મુકત થવાનો સંકલ્‍પ કરાવેલ.

error: Content is protected !!