Main Menu

ભેરાઈ, ભચાદર અને ઉચૈયાની જમીન શ્રી સરકાર થઈ જતાં ચકચાર

જમીન મેળવીને ઉદ્યોગ ન કરનારાઓમાં ફફડાટ

રાજુલા, તા.ર6

રાજુલા તાલુકા ભેરાઈ, ભચાદર, ઉચૈયા એમ ત્રણ ગામોની ખેતીની જમીનો જુદા જુદા પ્રમાણપત્રોથી ખરીદકરવામાં આવેલ હતી તે જમીનનો પ્રમાણપત્રોની શરતો મુજબ ઉપયોગ કરવામાં આવેલ ન હોવાની ફરિયાદ વિવાદી દશરથભાઈ વિરજીભાઈ પટેલ (કચ્‍છ) તથા ભગવાનભાઈ જેસાભાઈ રામ ર્ેારા તા.16/3/17 નાં રોજ અરજી આપેલ હતી જે મુજબ રજૂઆત કરેલ તેના અનુસંધાને મામલતદાર રાજુલાના પત્ર નં. જમન/વશી/ર97/18 તા. 1/3/18 થી સવાલવાળી જમીનોમાં ખરીદ કર્યા મુજબનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલ ન હોય શરતભંગની કાર્યવાહી કરવા અભિપ્રાય આપી દરખાસ્‍ત રજૂ કરેલ હતી. ત્‍યારબાદ શરતભંગ રજીસ્‍ટરે લઈને તા. 14/પ/18 ની સુનાવણી મુકરર કરેલ. જેમાં પ્રતિવાદીનાં વકીલ હાજર રહી મુદત માંગેલ. જે બાદમાં તા. ર8/પ/18ની અને ત્‍યારબાદ પણ વખતોવખત મુદ્યતો આપવામાં આવેલ અને છેલ્‍લે તા.30/8/ર018 મુદત અંગેની જાણ રજીસ્‍ટર એડી.થી કરવામાં આવેલ હતી. પરંતુ પ્રતિવાદી હાજર રહેલ નહી હોવાથી ગુણદોષનાં આધારે નિર્ણય ઠરાવ પર લેવામાં આવ્‍યો હતો. જેમાં ભચાદર ગામનાં ખાતા નં.430થી ચાલતા કુલ 6ર સર્વે નંબરવાળી તેમજ ઉચૈયા ગામનાં ખાતા નં.ર00થી ચાલતા કુલ 3ર સર્વે નંબરવાળી જમીન તથા ભેરાઈ ગામનાં ખાતા નં.પ13થી ચાલતા કુલ સર્વે નંબર-16 વાળી જમીનો પીપાવાવ એનર્જીપ્રા.લી. (વિડીયોકોન)નાં નામે ચાલતી હોય, કંપની ર્ેારા સૌરાષ્‍ટ્ર ઘરખેડ ગણોત પતાવટ અને ખેતીની જમીન અંગેનો કાયદો-1499ની કલમ-પ4/પપ તળે જુદા જુદા પ્રમાણપત્રો મેળવી સવાલવાળી જમીનો કંપનીએ ખરીદ કરવામાં આવેલ. જે પ્રમાણપત્રોની શરતનં.4નો કંપની ર્ેારા ભંગ કરવામાં આવેલ હોય શતભંગની કાર્યવાહી કરવા મામલતદારએ અભિપ્રાય આપેલ હોય ઉચૈયા ગામની 3ર સર્વે નંબરવાળી જમીનો તથા ભચાદર ગામની 6ર સર્વે નંબરોવાળી તેમજ ભેરાઈની 16 સર્વે નંબરો વાળી જમીનો આશરે 1400 અંદાજીત વિઘા જમીનમાં સૌરાષ્‍ટ્ર ઘરખેડ ગણોત પતાવટ અને ખેતીની જમીન અંગેનો કાયદાની કલમ-પ4/પપ મુજબ પ્રમાણપત્ર મેળવી કંપનીનાં નામે/ખાતે થયેલ હતી અને કેટલીક જમીનો કલેકટર અમરેલીનાં જુદા જુદા હુકમોથી બિનખેતી કરેલ હતી.

આ કામનાં પ્રતિવાદી કંપની ર્ેારા લેખિત રજૂઆત કરવામાં આવેલ છે. જેની વિગતે સવાલવાળી જમીનમાં ખૂબ મોટી રકમ ફાળવેલ છે. જો પ્રિમીયમ વસુલ કરવાપાત્ર અથવા દંડ વસુલ કરવાથી ખૂબ જ મોટુ આંકી ન શકાય તેવું નૂકશાન કંપનીને થશે જેથી પ્રમાણપત્રની મુદત એક વર્ષ માટે વધારી આપવા રજૂઆત કરેલ હતી. પરંતુ કાયદા મુજબ કાયદો-1949ના સુધારા અધિનિયમ-ર01પની જોગવાઈ મુજબ જોગવાઈ તળે ખરીદારને પાંચ વર્ષની મુદતની અંદર માલનું ઉત્‍પાદનઅથવા સેવા પુરી પાડવાનું શરૂ કરવું જોઈએ. તેમજ સુધારેલ કાયદાની પેટાકલમ મુજબ યોગ્‍ય તપાસ કર્યા પછી સુનાવણીની તક આપ્‍યા પછી એવા નિષ્‍કર્ષ પર પહોંચે કે ખરીદનાર પેટા કલમ-3ના ખંડ(ખ) મુજબ રાજય સરકાર નક્કી કરે તેટલા વળતરની ખરીદનારને ચુકવણી કર્યે તે જમીન તમામ બોજામાંથી મુકત થઈને સરકારમાં નિહિત થશે. જે અન્‍વયે પત્ર નં./જમીન/વશી/396ર/18 તા.પ/1ર/18 તથા પત્ર નં.જમન/વશી /3963/18 તા. પ/1ર/18 ના પત્રથી જંત્રીની કિંમત ભરપાઈ કરવા લેખિત સંમતિ દિન-પમાં રજૂ કરવા જણાવેલ. પરંતુ કોઈ પ્રત્‍યુતર કે સંમતિ જવાબ રજૂ કરવામાં આવેલ નથી પરંતુ પત્રનો અસ્‍વીકાર કરવામાં આવેલ છે. આમ ઉપરોકત મુદ્યાઓને ઘ્‍યાને લઈને નાયબ કલેકટર રાજુલા ર્ેારા ઔદ્યોગિક હેતુ માટે ખરીદેલ જમીન 8 વર્ષ ઉપરાંત સમયગાળા બાદ પણ જે હેતુ માટે લીધેલ છે, તે હેતુ ઉપયોગ શરૂ ન કર્યા અંગેનાં સચોટ આધાર પુરાવા રજૂ કરવામાં નિષ્‍ફળ ગયેલ હોય અને જે પાવર પ્રોજેકટ માટે જમીન ખરીદેલ તે પ્રોજેકટ સ્‍થાપેલ નહીં હોવાથી હુકમની શરત નં.4 નો ભંગ કરેલ હોય જેથી શ્રી સરકાર દાખલ કરવા નાયબ કલેકટર કે. એસ.ડાભીએ હુકમ કરતા આ વિસ્‍તારમાં જમીનો લઈને ઉદ્યોગો શરૂ નહી કરતા લોકોમાં હડકંપ મચી ગયેલ છે.