Main Menu

અમરેલી શહેરનાં એપીએલ કાર્ડ ધારકોને 1લી ડીસેમ્‍બરથી રાહતદરનું કેરોસીન નહી મળે

મામલતદાર દ્વારા સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી
અમરેલી, તા.ર9
અમરેલી શહેરના તમામ એ.પી.એલ. કેરોસીન રેશનકાર્ડ ધારકોને આ નોટીસથી જણાવવામાં આવે છે કે, સરકારના અન્‍ન, નાગરીક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની બાબતોના વિભાગ, ગાંધીનગરના તા. 10/પ/ર018ના પરિપત્ર ક્રમાંક : કસન/10ર018/ર64481/બની સુચના મુજબ એ.પી.એલ. કેટેગરીના કેરોસીન મેળવતારેશનકાર્ડ ધારકોએ તા. 30 નવેમ્‍બર-ર018 સુધીમાં સ્‍વખર્ચે પી.એન.જી./એલ.પી.જી. જોડાણ મેળવી લેવાનું રહે છે. તેમજ તા.1 ડિસેમ્‍બર-ર018 થી અમરેલી શહેરના વિસ્‍તારોમાં એ.પી.એલ. કેરોસીન રેશનકાર્ડ ધારકોને પીડીએસ કેરોસીન આપવાનું બંધ કરવામાં આવશે તેમ ઠરાવવામાં આવેલ છે.
સબબ, અમરેલી શહેરના તમામ એપીએલ કેટેગરીના કેરોસીન રેશનકાર્ડ ધારકોને આ નોટીસથી અવગત કરવામાં આવે છે કે, સરકારની સુચનાનુસાર તા.1 ડિસેમ્‍બર- ર018થી અમરેલી શહેરના વિસ્‍તારોમાં એ.પી.એલ. કેરોસીન રેશનકાર્ડ ધારકોને પીડીએસ કેરોસીન આપવાનું બંધ કરવામાં આવનાર હોય તેઓએ તા.30 નવેમ્‍બર-ર018 સુધીમાં સ્‍વખર્ચે એલપીજી અથવા પીએનજી જોડાણ મેળવી લેવા અમરેલીનાં મામલતદારની યાદીમાં જણાવેલ છે.